Regulamin Serwisu LancerHub.com

§ 1

Regulamin serwisu (dalej: Regulamin) LancerHub.com (dalej: Serwis) określa zasady korzystania z Serwisu, w tym prawa i obowiązki jego użytkowników. Wszyscy korzystający z Serwisu zobowiązani są przestrzegać i stosować się do zapisów Regulaminu. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu przez Użytkownika, właściciel – Serwisu Team Connect Systems Sp. z o.o. – może zaprzestać świadczenia dalszych usług i uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Właścicielem Serwisu jest Team Connect Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-583), przy ulicy Wołoskiej 9, NIP 521-359-78-98, KRS 0000382144, REGON 142877204 (dalej: Operator). Zabronione jest wykorzystywanie treści zamieszczonych na łamach Serwisu bez zgody Operatora.

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Konto oferty: wirtualne konto depozytowe, prowadzone w ramach Serwisu dla jego Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie.

Formularz oferty: formularz w formie elektronicznej umożliwiający zamieszczenie oferty w odpowiedzi na Projekt opublikowany w Serwisie.

Formularz publikacji oferty projektu / pracy: formularz w formie elektronicznej umożliwiający zamieszczenie Projektu opisującego poszukiwaną usługę w ramach Serwisu.

Formularz Rejestracyjny: formularz w formie elektronicznej umożliwiający założenie w ramach Serwisu Konta dla Użytkownika.

LancerHub.com: nazwa potoczna serwisu dostępnego na stronie www.LancerHub.com

Komentarz: opis przebiegu współpracy przy Projekcie, w szczególności ocena jakości i zgodności wykonanej usługi z opublikowanym Projektem, w tym ocena umiejętności Wykonawcy, a także informacja Wykonawcy o przebiegu współpracy i sposobie wywiązania się z płatności przez Zleceniodawcę.

Konto: konto prowadzone dla Użytkownika pod unikalną nazwą Użytkownika, będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach

Konto Human Resources (Konto HR): konto o specjalnych funkcjach prowadzone w Serwisie dla Użytkownika określającego się podczas rejestracji jako pracodawca, agencja rekrutacyjna, agencja pracy tymczasowej lub osoba/firma prowadząca działalność rekrutacyjną w imieniu innych osób.

Konto Enterprise Solutions: konto o specjalnych funkcjach prowadzone w Serwisie dla Użytkownika biznesowego przedsiębiorca oferujące dodatkowe funkcjonalności, takie jak moduł zarządzania projektami, moduł zarządzania kadrami itp.

Oferta Zleceniodawcy: opublikowana w Serwisie oferta nawiązania współpracy dotyczącej konkretnego Projektu i zawierająca ogólne informacje o warunkach wykonania określonej usługi oraz wszelkie informacje dla potencjalnych Wykonawców. O wyborze decyduje Zleceniodawca.

Oferta Wykonawcy: odpowiedź Użytkownika na opublikowany Projekt, umieszczona w Serwisie w wyniku wypełnienia Formularza Oferty i zawierająca informacje o warunkach wykonania określonej usługi, której oczekuje Zleceniodawca.

Oferta Pracy: opublikowana w Serwisie oferta nie będąca Projektem, wyrażająca chęć zatrudnienia osoby o określonych kryteriach.

Oferta: szczegółowy opis oczekiwanych wymagań Zleceniodawcy odnośnie zakresu prac do wykonania, sposobu, technologii, umiejętności i doświadczenia Wykonawcy zamieszczony w Serwisie za pomocą Formularza Publikacji Oferty, który może być realizowany w ramach Serwisu i dzięki dostępnym narzędziom przez wybranego Wykonawcę. Oferta może zawierać także dodatkowe informacje np. określenie terminu wykonania, preferowana przez Zleceniodawcę formę zapłaty. Treść Oferty nie może zawierać treści niezgodnych z prawem, treści wulgarnych oraz łamiących regulamin Serwisu. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania takich Ofert.

Projekt: Oferta lub pakiet Ofert stanowiących większą całość. Każdy Projekt może zostać opublikowany w Serwisie jako pojedyncza Oferta lub może być podzielony na mniejsze części, z których każda będzie stanowiła odrębną Ofertę.

Operator: Team Connect Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-583), przy ulicy Wołoskiej 9, NIP 521-359-78-98, KRS 0000382144, REGON 142877204.

Opłata: należność uiszczana na rzecz Operatora przez Użytkownika z tytułu korzystania z usług / dostępu do narzędzi Serwisu zgodnie z Cennikiem (Załącznik nr 2 do Regulaminu).

Regulamin: niniejszy Regulamin serwisu LancerHub.com wraz ze wszelkimi załącznikami, stanowiącymi jego integralne części.

Rejestracja: procedura zakładania Konta.

Logowanie: procedura zabezpieczania dostępu do konta.

Serwis: platforma będąca wirtualnym miejscem spotkań i dyskusji, którego główna funkcja skupia się wokół wymiany usług, opartej o system aukcyjny, pomiędzy Wykonawcami a Zleceniodawcami, utrzymywany przez Operatora w domenie www.LancerHub.com.

Sesja: proces zachodzący w ramach Serwisu zmierzający do wyboru przez Zleceniodawcę Oferty odpowiadającej jego oczekiwaniom określonym w opublikowanym Projekcie.

Użytkownik anonimowy: każdy internauta, który odwiedził Serwis nie dokonując logowania lub rejestracji.

Użytkownik zalogowany: Użytkownik, który za pośrednictwem indywidualnie nadanej nazwy Użytkownika i hasła zalogował się w Serwisie, po uprzedniej rejestracji konta.

Użytkownik: pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która spełnia warunki Regulaminu oraz dokonała Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niej Konto. Wybór rodzaju zarejestrowanego Konta zależy od preferencji Użytkownika.

Weryfikacja: proces polegający na sprawdzeniu przez Operatora zgodności danych osobowych, firmowych i adresowych zapisanych przez Użytkownika na jego Koncie, z danymi z przelewu, jaki wykonał na poczet tego procesu. Weryfikacja jest pomyślna jeżeli dane się zgadzają. Weryfikacja jest niepomyślna jeżeli dane się różnią.

Weryfikacja VAT: proces polegający na sprawdzeniu przez Operatora zgodności danych rejestracyjnych VAT w obrębie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji Konta.

Wykonawca: Jedna z ról w jakiej może występować zarejestrowany Użytkownik Serwisu. Wykonawca może składać w Serwisie Oferty wykonania usług w odpowiedzi na opublikowany Projekt i podejmować współpracę z Zleceniodawcami przy realizacji Projektu, aż do momentu potwierdzenia jego zakończenia oraz wystawienia Zleceniodawcom Komentarza w Serwisie.

Zleceniodawca: Jedna z ról w jakiej może występować zarejestrowany Użytkownik Serwisu. Zleceniodawca może publikować oferty projektów oraz podejmować współpracę z Wykonawcami przy realizacji Projektu, aż do momentu potwierdzenia jego zakończenia oraz wystawienia Wykonawcy Komentarza w Serwisie.

Work Tracker – aplikacja desktopowa instalowana przez Wykonawcę w celu rejestracji czasu pracy w przypadku projektów rozliczanych w systemie Hourly Price.

Timesheet – raport z rejestracji czasu pracy Wykonawcy tworzony przez program Time Tracker.

Projekt Hourly Price – Projekt rozliczany w systemie stawek godzinowych.

Projekt Fixed Price – Projekt z określoną z góry ceną.

§ 2

Rejestracja

 1. Uprawnienie do korzystania z Serwisu przez podmiot przysługuje po spełnieniu łącznie poniższych warunków:

  1. prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, w szczególności poprzez podanie: nazwy, pod którą podmiot zamierza występować w Serwisie, adresu e-mail oraz hasła;

  2. akceptacja Regulaminu Serwisu poprzez zaznaczenie przez podmiot pola "Akceptuję Regulamin" w Formularzu Rejestracji;

  3. weryfikacja poprawności adresu kontaktowego email poprzez kliknięcie linka wysłanego na adres e-mail podany podczas rejestracji, które powoduje aktywację Konta w Serwisie;

 2. Po łącznym spełnieniu wyżej wymienionych warunków składających się na proces Rejestracji przez Operatora, tworzone jest Konto z przypisaną indywidualną nazwą oraz hasłem wybranym przez podmiot w czasie Rejestracji i będącego obecnie Użytkownikiem.

 3. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności Konta Użytkownik wyraża zgodę na dokonanie przez Serwis:

  1. weryfikacji numeru telefonicznego poprzez wysłanie wiadomości SMS kodu aktywacyjnego na wskazany podczas rejestracji numer;

  2. weryfikacji numeru VAT (w przypadku podatników VAT).

 4. Rejestracji osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, a także wykonywania wszystkich dalszych czynności tych podmiotów na Serwisie, może dokonać osoba, która jest umocowana do wykonywania wszystkich praw i obowiązków w imieniu danego podmiotu.

 5. Użytkownik każdorazowo w celu uzyskania dostępu do Serwisu obowiązany jest podać swoją nazwę Użytkownika oraz hasło (logowanie).

 6. Użytkownik aby mógł skorzystać z jakiejkolwiek płatnej usługi lub narzędzia w Serwisie musi wypełnić dane osobowe lub firmowe w profilu Konta.

 7. Użytkownik, aby uzyskać publiczny status: osoba fizyczna/Firma i Zleceniodawca/Wykonawca, musi pomyślnie przejść proces Weryfikacji.

 8. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych zamieszczonych w Serwisie przez Operatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz niniejszym Regulaminem i Polityką Ochrony Prywatności.

 9. Dane profilowe Użytkownika uzupełnione w jego Koncie oraz jego portfolio są widoczne dla pozostałych Użytkowników Serwisu oraz Użytkowników Anonimowych. Dane umieszczone w zakładce Twoje dane, Ustawienia konta, Twoje dane do faktury, do których odnosi się § 7 ust. 8 i 9, są widoczne tylko dla Operatora i nie są ujawniane bez zgody Użytkownika.

 10. W każdym czasie, pod warunkiem uprzedniego uregulowania z Operatorem wszelkich wymaganych należności, Użytkownik może zrezygnować z uczestnictwa w Serwisie bez podania przyczyn, korzystając z odpowiedniej funkcji na Koncie Użytkownika (Edycja danych/Ustawienia konta/Usuń moje konto). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli bierze udział w Sesji lub nie uregulował wymaganych należności wobec innych Użytkowników Serwisu.

 11. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie dokonać aktualizacji danych wpisanych przez niego w zakładce Twoje dane w Serwisie, jeżeli uległy one zmianie.

 12. W trosce o jakość usług oraz bezpieczeństwo obrotu zabrania się podawania danych nieprawdziwych.

 13. Użytkownik nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie Rejestracji nazwy Użytkownika. W serwisie można założyć tylko jedno Konto na jeden adres e-mail / numer telefoniczny. Każde Konto posiada jeden unikalny i zweryfikowany adres e-mail oraz numer telefoniczny.

 14. W razie stwierdzenia nieprawdziwości lub nierzetelności danych podanych przez Użytkownika, Operator zastrzega po swojej stronie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, bez prawa Użytkownika do żądania z tego tytułu zwrotu jakichkolwiek kosztów, opłat czy żądania od Operatora odszkodowania z tego tytułu.

§ 3

Warunki otwierania Sesji

 1. Operator, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom Serwis wyposażony w odpowiednie narzędzia systemowe.

 2. Operator nie jest stroną transakcji / umów dokonywanych pomiędzy Użytkownikami (w szczególności pomiędzy Wykonawcą a Zleceniodawcą), oprócz sytuacji wyraźnie określonych w Regulaminie, i w granicach obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Operator nie odpowiada za to, czy Użytkownik posiada wymagane kwalifikacje, uprawnienia jakimi legitymuje się w Serwisie, ani czy jest uprawniony do korzystania z praw lub rozporządza prawami, w tym prawami na dobrach niematerialnych (prawa autorskie i prawa własności przemysłowej).

 3. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do przestrzegania praw autorskich i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 4. Operator, poza obowiązkiem wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności, nie ingeruje w przebieg Sesji, w szczególności nie ma wpływu na to, kto zostanie Wykonawcą ani czy Sesja zakończy się wyborem określonej Oferty.

 5. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania reguł etyki biznesowej, przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zasad współżycia społecznego. Operator nie ma wpływu na sposób, formę ani treść zawieranych pomiędzy Użytkownikami Serwisu umów lub innych ustaleń, w szczególności nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ważność ani za skuteczność zawartych w ramach Sesji i w ramach korzystania z Serwisu umów, jak również Operator nie gwarantuje, że Użytkownicy jako strony umowy mają możliwość jej zawarcia lub wykonania.

 6. Jeżeli dla ważności czynności prawnej (umowy) nie jest wymagana forma szczególna, Sesja zakończona wyborem Oferty jest równoznaczna z zawarciem umowy i od chwili jej zakończenia wiąże Klienta i Wykonawcę.

 7. Strony umowy posiadają swobodę określania warunków umów zawieranych pomiędzy sobą w ramach Serwisu. Warunki zawieranych umów pomiędzy stronami (Zleceniodawcą i Wykonawcą) nie mogą naruszać odpowiednich przepisów powszechnie obowiązującego prawa, przepisów Regulaminu Serwisu i Polityki Ochrony Prywatności.

 8. Strony umowy posiadają swobodę określania właściwości miejscowej prawa na podstawie którego zostają zawierane umowy, chyba że swoboda taka jest regulowana przez odpowiednie przepisy prawa (np.: międzynawowego, prawa konsumenta).

 9. Jeżeli dla ważności czynności prawnej ustawa przewiduje wymóg zachowania formy szczególnej (w tym i pisemnej), Sesję zakończoną wyborem Oferty w razie wątpliwości poczytuje się jako zawartą umowę przedwstępną zobowiązującą do zawarcia umowy wymagającej tej szczególnej formy. W takim wypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności za to, czy umowa wymagająca tej szczególnej formy dojdzie w rzeczywistości do skutku. Dochodzenia zawarcia umowy przyrzeczonej może dochodzić każda ze stron (tj. Zleceniodawca lub Wykonawca) stosownie do obowiązujących przepisów.

 10. Zleceniodawca może zamieszczać bezpłatnie Oferty (Projekty), bez ograniczeń ilościowych. Treść Ofert powinna zawierać podstawowe dane i warunki Oferty, wypełniane za pomocą formularza publikacji Oferty. Oferty nie mogą zawierać treści niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem Serwisu i Polityką Ochrony Prywatności.

 11. Poprzez otwarcie Sesji, Użytkownik oświadcza, że działa w dobrej wierze i że jest uprawniony do zawarcia i wykonania Projektu, dla którego została rozpoczęta Sesja.

 12. Opublikowany Projekt powinien zawierać rzetelne i kompletne informacje oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Opublikowany projekt powinien być zgodny z wymogami prawa, w szczególności powinien zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści przez siebie umieszczone w Serwisie, w szczególności za zaistniałe błędy i nieścisłości.

 13. Zabroniona jest publikacja Projektów, których treść narusza przepisy prawa lub których wykonanie może naruszyć dobre obyczaje lub przyjęte zwyczaje.

 14. Użytkownicy nie są uprawnieni do zamieszczania swoich danych kontaktowych w Ofertach lub Projektach. Wszelkie dane są udostępniane Użytkownikom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 15. Wszystkie operacje publikacji ofert, zawierania umów, przeprowadzania transakcji odbywają się w ramach Serwisu. Zabronione są wszelkie działania w złej wierze, mające na celu wyprowadzenie procesów poza Serwis. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia kont użytkowników łamiących powyższe zasady.

 16. Użytkownik nie może uczestniczyć i brać udziału w otwartej przez siebie Sesji za pomocą innych Kont.

§ 4

Procedura przebiegu Sesji

 1. Zleceniodawca w celu otwarcia Sesji przygotowuje opis Oferty, wypełniając Formularz Publikacji Oferty dostępny w Serwisie.

 2. Zleceniodawca ustala w Formularzu ogół warunków wykonania usługi przez Wykonawcę. Klient określa kategorię i podkategorię charakteryzującą opisaną usługę. Operator zastrzega prawo zmiany kategorii i podkategorii na inną niż wskazana przez Klienta, jeżeli nie spełnia ona wymagań dla wybranej kategorii lub podkategorii.

 3. Wypełniony i zatwierdzony przez Zleceniodawcę Formularz Publikacji Projektu jest publikowany w Serwisie, w zależności od opcji jaką wybrał Zleceniodawca (opublikuj teraz lub z wybraną datą). Proces publikacji jest poddawany weryfikacji treściowej przez Operatora. Serwis zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji oferty niezgodnej z regulaminem serwisu, przepisami powszechnie obowiązującego prawa, zasadami współżycia społecznego oraz zawierającej treści wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.

 4. Sesja ulega zakończeniu z chwilą wystąpienia jednej z poniższych okoliczności:

  1. dokonanie wyboru Oferty Wykonawcy przez Zleceniodawcę,

  2. upływ terminu ważności Sesji, wynoszącego 28 – 42 dni (rozstrzygnięcie bez wyboru Wykonawcy).

  3. zamknięcie sesji lub zablokowanie Konta Użytkownika z powodu naruszenia Regulaminu.

 5. W sytuacji wyboru przez Zleceniodawcę Oferty Wykonawcy, strony powinny przystąpić do czynności zmierzających do realizacji umowy, której przedmiotem jest treść opublikowanej Oferty.

 6. Podczas trwania Sesji Użytkownicy (Wykonawcy i Zleceniodawcy) porozumiewają się za pośrednictwem Serwisu za pomocą wewnętrznego komunikatora (inmail) przechowującego historię wszystkich wiadomości. Treść tych wiadomości jest znana tylko jego nadawcy i odbiorcy, chyba że jej ujawnienie wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zabronione jest ujawnianie danych kontaktowych oraz linków do stron poza Serwisem. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia Oferty w przypadku wykrycia naruszenia Regulaminu.

 7. Zleceniodawca ma możliwość wysłania prywatnych wiadomości w formie zaproszeń do każdego z zarejestrowanych Wykonawców, niezależnie od tego czy swoją odpowiedzieli na daną Ofertę. Treść tych wiadomości jest znana tylko jego nadawcy i odbiorcy, chyba że jej ujawnienie wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Zabronione jest ujawnianie danych kontaktowych oraz linków do stron poza Serwisem. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia Oferty w przypadku wykrycia naruszenia Regulaminu.

 8. Oferty opublikowane oraz złożone w Sesji w ramach Serwisu są wiążące. Użytkownicy, (Wykonawca i Zleceniodawca) wskutek dalszych ustaleń, mogą mocą zgodnych ustaleń dokonać zmiany warunków umowy między nimi. Zmiany muszą zostać wprowadzone w treść Oferty przez Zleceniodawcę (nie naruszając stawek minimalnych wartości projektu - $30 albo minimalnej stawki godzinowej - $5).

 9. Wykonawcy, nie mogą wyłączyć ani ograniczyć praw do rękojmi przysługujących Zleceniodawcom, nawet w przypadku, gdy wykonanie Oferty nie ma charakteru sprzedaży konsumenckiej. Rękojmia nie rozciąga się na wady oferowanej Usługi, o których Użytkownik wiedział, w szczególności na te, które Wykonawca ujawnił w Ofercie.

§ 5

Zasilenie konta oferty

 1. Po wyborze Wykonawcy, a przed rozpoczęciem realizacji Oferty, Zleceniodawca dokonuje przedpłaty ustalonego z Wykonawcą wynagrodzenia za usługę na wskazane Konto Oferty. Po zatwierdzeniu przez obie strony (tj. Wykonawcę i Zleceniodawcę) wykonania Usługi zgodnie z treścią Oferty i zgodnie z późniejszymi ustaleniami pomiędzy Wykonawcą a Zleceniodawcą, uruchamiany jest automatyczny przelew wynagrodzenia (lub transzy w przypadku płatności częściowych).

 2. Przedpłata dokonywana na Konto Oferty zabezpiecza interesy Wykonawcy, dając gwarancję wypłacalności Zleceniodawcy. Wszelkie płatności wykonywane są automatycznie, co gwarantuje rzetelność i terminowość płatności, na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Zleceniodawca i Wykonawca nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów ani nie czerpią korzyści finansowych związanych z transferem i przechowywaniem środków na kontach udostępnionych przez Operatora.

 4. W sytuacji braku zatwierdzenia wykonania Usługi przez obie strony (Wykonawcę i Zleceniodawcę), przy zastrzeżeniu ustaleń §14 i §15, środki pieniężne przekazane na Konto Oferty zostają przekazane Zleceniodawcy po otrzymaniu pisma od jednej ze stron o wniesieniu pozwu sądowego.

§ 6

Podatki

 1. Użytkownicy są odpowiedzialni za płacenie jakichkolwiek podatków, w tym podatków za wszelkie towary i usługi, które mogą być należne w zależności od jurysdykcji usług świadczonych przez LancerHub. Podatki te zostaną naliczone do opłat Użytkownika, jeśli będą miały zastosowanie.

 2. Użytkownicy będący podatnikami VAT w celu otrzymania faktur VAT powinni wypełnić odpowiedni formularz oraz przejść pozytywnie weryfikację danych podanych w formularzu. Dane do faktur muszą być zgodne z danymi podanymi w ustawieniach Konta przez Użytkownika.

 3. Faktury za płatności wykonane na rzecz Operatora wystawiane są w ciągu 7 dni od dokonania płatności przez Użytkownika - z tym zastrzeżeniem, że żądanie wystawienia faktury za dany miesiąc nie może być złożone później niż 7 dnia następnego miesiąca.

 4. Faktury wystawiane są z użyciem danych Użytkownika zawartych w zakładce Twoje Dane do Faktury na Koncie Użytkownika. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych do faktur niezwłocznie po każdej ich zmianie. Aktualizacja Danych do Faktury jest możliwa po uregulowaniu wszelkich płatności należnych wobec Operatora.

§ 7

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik oświadcza, że rozumie i wyraża zgodę na następujące poniżej postanowienia.

 2. Strona Serwisu LancerHub działa jako internetowe miejsce spotkań, służące umożliwieniu Użytkownikom oferowania i zakupu profesjonalnych usług.

 3. Serwis zapewnia dostęp do treści stron trzecich, lecz działa jedynie jako portal służący Użytkownikom i nie ponosi odpowiedzialności za treści osób trzecich zamieszczane w Serwisie w kontekście wynikającym z praw autorskich, czy innej własności intelektualnej, zniesławienia, pomówienia, prywatności, nieprzyzwoitości lub z innych obszarów prawa. LancerHub nie jest zobowiązany do kontroli, badań, weryfikacji, walidacji lub zatwierdzania treści, które są zamieszczane lub przeglądane na portalu. Serwis spodziewa się, że Użytkownik podejmie niezbędne działania i zachowa należytą ostrożność oraz zdrowy rozsądek podczas korzystania ze swego Konta w portalu LancerHub.

 4. Każdy Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że relacja między Użytkownikami portalu jest stosunkiem pomiędzy niezależnymi kontrahentami. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie tworzy stosunku partnerstwa, joint venture, agencji lub zatrudnienia ani pomiędzy Użytkownikami, ani pomiędzy Użytkownikiem i Team Connect Systems Sp. z o.o.

 5. Użytkownik wyraża zgodę, by LancerHub kontaktował się z nim droga elektroniczną w ramach realizacji usług opisanych w niniejszym Regulaminie. Dodatkowo Użytkownik wyraża zgodę na to, by LancerHub kontaktował się z nim drogą elektroniczną w celu komunikowania ofert, kampanii marketingowych oraz nowych produktów i usług.

§ 8

Opłaty

 1. Serwis nie pobiera opłat za umożliwienie wzajemnego kojarzenia ze sobą Zleceniodawców i Wykonawców lub wyszukiwanie ofert Zleceń. Jednak zarówno Zleceniodawca, jak i Wykonawca, są zobowiązani do korzystania z Serwisu do dokonywania i otrzymywania płatności za ich współpracę, jeśli nawiązali kontakt dzięki Serwisowi, co opisano szczegółowo w § 12 Regulaminu.

 2. Część narzędzi udostępnianych przez Operatora w ramach Serwisu ma formę odpłatną. Wysokość opłat za poszczególne czynności określa Załącznik nr 2 do Regulaminu – Cennik. Serwis będzie automatycznie informował Użytkowników o konieczności poniesienia Opłat. W momencie uruchomienia narzędzia/usługi Użytkownik zgadza się na obciążenie swojego konta bankowego / karty kredytowej / konta PayPal lub operatora innej zdefiniowanej na swoim koncie metody płatności powyższą kwotą.

 3. Opłaty są naliczane na bieżąco w USD (dolarach amerykańskich) i przedstawiane do zapłaty bądź w momencie uruchomienia narzędzia/usługi lub za kolejne okresy rozliczeniowe. Okresem rozliczeniowym jest okres 30 dni kalendarzowych od uruchomienia usługi. Stan konta użytkownika oraz wszelkie transakcje są wyświetlane w USD (dolarach amerykańskich).

 4. LancerHub pobiera opłaty za tworzenie, hosting, utrzymanie i zapewnienie dostępności do Serwisu, prowizje od projektów oraz dodatkowe usługi świadczone w ramach Serwisu, a także na pokrycie wydatków i opłat przekazywanych do banków, dostawców kart kredytowych i procesorów płatności. Operator nie odpowiada za opłaty i prowizje pobierane przez operatorów płatności internetowych, banków lub innych instytucji przekazujących środki pieniężne pomiędzy Użytkownikami i Serwisem. Przed dokonaniem wyboru formy płatności i operatora każdy użytkownik powinien zapoznać się z odpowiednimi regulaminami świadczenia usług tychże podmiotów.

 5. LancerHub wymaga, aby Użytkownik dokonywał wszelkich płatności na rzecz Serwisu i dokonywał płatności na rzecz i akceptował płatności od innych Użytkowników, w celu zakupu lub sprzedaży usług lub projektów realizowanych w Serwisie, bezpośrednio za pośrednictwem mechanizmów dostępnych na stronie portalu. Użytkownik rozumie i zgadza się, że LancerHub nie będzie przetrzymywał środków finansowych (w tym płatności częściowych) dostarczonych do Serwisu przez Użytkowników na zakup i sprzedaż usług w odrębnym rachunku, ale może łączyć i jak i ze środkami LancerHub, na dowolnym rachunku, w każdej instytucji, czy w jakiejkolwiek inny sposób, o którym może zadecydować LancerHub według własnego uznania od czasu do czasu. Ponadto, Użytkownik akceptuje, że takie łączone środki finansowe mogłyby zostać użyte do wypłaty środków dla innych Użytkowników i przez LancerHub na ogólne cele korporacyjne lub w inny sposób, pod warunkiem, że LancerHub pozostanie umownie zobowiązany do dokonania płatności dla Użytkownika.

 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:

  1. LancerHub nie jest bankiem lub inną licencjonowaną instytucją finansową i nie świadczy usług bankowych,

  2. kwoty wykazane jako depozyty, w tym płatności częściowe, na koncie Użytkownika w Serwisie, nie są wydzielone na oddzielnym koncie, lecz stanowią niezabezpieczone zobowiązania Serwisu względem Użytkownika w odniesieniu do zakupu i sprzedaży usług poprzez portal LancerHub,

  3. LancerHub nie działa jako powiernik lub płatnik w odniesieniu do wyżej wspomnianych środków lub płatności, lecz działa wyłącznie jako przedstawiciel i

  4. kwoty przekazane przez lub przechowywane w serwisie płatności nie są ubezpieczonymi lub gwarantowanymi depozytami. Poprzez inicjowanie i wysyłanie płatności poprzez LancerHub, Użytkownik tym samym wyznacza Serwis LancerHub jako agenta, za pośrednictwem którego uzyskuje, przetrzymuje i przekazuje środki finansowe do Wykonawcy lub Zleceniodawcy z tytułu świadczonych usług, z zastrzeżeniem warunków niniejszego Regulaminu.

 7. Każdy Użytkownik ma wgląd w aktualny stan rozliczeń z Operatorem (naliczanych na bieżąco opłat). Użytkownik ma również dostęp do wcześniejszych danych, jednak nie starszych niż wprowadzone 1 stycznia roku poprzedzającego bieżący rok kalendarzowy.

 8. Jeśli nie ma wystarczających środków na koncie Użytkownika w celu spełnienia zaległych opłat i należności, LancerHub zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich kwot należnych Serwisowi za pomocą dostępnych środków prawnych.

 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że LancerHub będzie uprawniony do odzyskania wszelkich obciążeń zwrotnych (tzw. chargeback), które mogą być nałożone na LancerHub przez wystawcę karty kredytowej na fundusze wypłacane przez Zleceniodawców za pośrednictwem Serwisu. Obciążenie zwrotne ma miejsce, gdy pracodawca odrzuca lub cofa opłaty na jego lub jej karcie kredytowej za pośrednictwem wystawcy karty kredytowej. Użytkownik akceptuje, że LancerHub może zwrócić wszelkie takie płatności dokonane na rzecz Użytkownika, które podlegają obciążeniu zwrotnym za pośrednictwem wystawcy karty kredytowej. Aby pokryć koszty przetwarzania obciążeń zwrotnych należne wystawcy karty, LancerHub może zażądać $20 opłaty od Użytkowników, których płatności zostaną poddane obciążeniu zwrotnemu.

 10. Opłaty abonamentowe.

  Użytkownicy mogą wykupić różne formy abonamentu lub usługi podlegające płatnościom cyklicznym w Serwisie, dające im określone przywileje, szczegółowo opisane w Cenniku. Decydując się na wykupienie określonego planu abonamentowego, Użytkownik wyraża zgodę na obciążenie swojego konta bankowego/karty kredytowej/konta Skrill lub innej zdefiniowanej metody płatności kwotą należną z tytułu powyższego zobowiązania, która będzie naliczana pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego z góry.

 11. Opłaty za usługi dodatkowe.

  Serwis oferuje także dodatkowe usługi, jak wyróżnianie ogłoszeń, ukrywanie projektów lub stawek ofert i wiele innych usług opisanych na stronie portalu, za dodatkową opłatą. Wszystkie tego typu usługi oraz ich ceny są szczegółowo opisane w Cenniku (Zał. 2).

§ 9

Odpowiedzialność i uprawnienia

 1. Operator zastrzega po swojej stronie prawo zaprzestania świadczenia usług w ramach Serwisu lub nie nawiązania współpracy z dowolnym Użytkownikiem, bez podania przyczyn jak i bez wcześniejszego powiadomienia. Powyższe uprawnienie Operatora dotyczy w szczególności osób naruszających Regulamin lub w jakikolwiek inny sposób działających na niekorzyść Serwisu lub działających sprzecznie z celami Serwisu.

 2. Użytkownik zamieszczający w Serwisie jakiekolwiek materiały poprzez fakt ich zamieszczenia, oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem zgody, prawa własności itp. wymagane przez przepisy prawa w szczególności przez ustawę o ochronie praw autorskich i prawa pokrewne, ustawę o własności przemysłowej. Za materiały umieszczane w Serwisie i nie pochodzące od Operatora, Operator nie ponosi odpowiedzialności.

 3. Operator oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za wyrażane w Serwisie opinie i Komentarze Użytkowników. Operator zastrzega po swojej stronie prawo do usuwania opinii, Komentarzy, co do których Operator powziął podejrzenie, że są one nierzetelne i/lub w jakikolwiek sposób naruszają dobre imię Użytkowników, Operatora lub Serwisu.

 4. Operator zastrzega, że reklamowanie własnej strony w Serwisie przez Użytkownika jest zabronione, tym samym jakikolwiek adres url umieszczony w Ofercie, Projekcie, grafikach lub skrzynce kontaktowej, musi mieć ścisły związek z projektem / usługą realizowaną na rzecz Klienta.

 5. Operator oświadcza, że nie ingeruje bezpośrednio w transakcje pomiędzy Użytkownikami. Operator pełni rolę neutralnego pośrednika ułatwiającego wybór Oferty przez Zleceniodawcę i przeprowadzenie transakcji między Zleceniodawcą a Wykonawcą. W rezultacie Serwis nie może i nie weryfikuje prawdziwości, dokładności, jakości, legalności czy bezpieczeństwa publikowanych Projektów i Ofert składanych przez Użytkowników. Operator oświadcza, że podejmuje wszelkie możliwe działania celem weryfikacji danych podanych przez Użytkowników przy Rejestracji, z tym zastrzeżeniem, że Operator nie odpowiada za prawidłowy wynik tego procesu. W sytuacji powstania rozbieżności między danymi Użytkownika w Serwisie, w tym danymi zawartymi w Projekcie, Ofercie a rzeczywistymi, Operator nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

 6. Serwis nie dokonuje bezpośrednio weryfikacji wykształcenia, kwalifikacji, umiejętności Użytkowników, tym samym Operator nie ponosi i nie może ponieść z tego tytułu odpowiedzialności. Tym niemniej, Serwis udostępnia narzędzia umożliwiające pośrednią weryfikację Użytkowników (jak testy kompetencyjne, forum, portfolio, reputacja). Operator zastrzega, że weryfikacja nadawcy jest obowiązkiem odbiorcy.

 7. Operator zastrzega po swojej stronie prawo do przekazania wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu innym podmiotom. W przypadku skorzystania z tego prawa, nazwa podmiotu, na rzecz którego dokonano przekazania, podana zostanie na stronie Serwisu.

 8. Dane osobowe Użytkownika ulegają usunięciu z serwisu poprzez wybranie przez Użytkownika opcji usunięcia Konta Użytkownika w Serwisie, dostępnej po zalogowaniu się. Czynność ta jest wykonywana przez Użytkowników osobiście.

 9. Usunięcie danych osobowych jest możliwe tylko pod warunkiem niezalegania przez użytkownika z opłatami za usługi świadczone w serwisie i braku ujemnego salda konta w serwisie.

§ 10

System Komentarzy

 1. Użytkownik korzystając z Serwisu może wydać subiektywną opinię o przebiegu i realizacji Projektu przy pomocy Komentarzy. Wykonawca lub Zleceniodawca może jednokrotnie w ramach danego Projektu wystawić drugiej stronie Komentarz.

 2. Wystawiony Komentarz staje się informacją jawną, udostępnioną dla wszystkich odwiedzających Serwis, na co strony Projektu (Użytkownicy) wyrażają zgodę.

 3. Komentarz jest przypisany wyłącznie do konkretnego Projektu. Za wszelkie treści, jakie zawiera w sobie Komentarz wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik umieszczający Komentarz.

 4. Komentarze winien być czytelny i nie może zawierać:

  1. treści o charakterze reklamowym

  2. adresów stron internetowych

  3. danych kontaktowych, w tym w szczególności imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu e-mail Użytkownika

  4. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami oraz innych sformułowań w jakiejkolwiek postaci i formie zakazanej lub zabronionej przez przepisy obowiązującego prawa.

 5. Operator ma prawo dokonać usunięcia Komentarza i/lub jego modyfikacji, jeżeli to wynika z obowiązujących przepisów prawa (w szczególności wyroku sądu powszechnego) oraz w razie wystąpienia jednej z poniżej opisanych sytuacji, gdy Komentarz:

  1. narusza zasady określone w ust. 4 powyżej,

  2. został omyłkowo wystawiony niewłaściwemu Użytkownikowi lub do niewłaściwego Projektu, jeśli identyczny Komentarz został już wystawiony właściwemu Użytkownikowi, a treść jednoznacznie wskazuje na pomyłkę,

  3. jest on nieczytelny

§ 11

Forum

 1. W ramach Serwisu zostanie udostępnione Forum.

 2. Wypowiedzi na Forum może publikować wyłącznie Użytkownik zalogowany w Serwisie.

 3. Wszelkie treści umieszczone na Forum przez Użytkowników są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Serwis.

 4. Forum podzielone jest na grupy tematyczne.

 5. W ramach Forum Użytkownicy mają możliwość dzielenia się z pozostałymi Użytkownikami swoimi opiniami oraz spostrzeżeniami dotyczącymi swojej działalności, usług świadczonych przez Użytkowników oraz samego Serwisu.

 6. Zabronione jest podszywanie się pod innych Użytkowników Serwisu lub pod sam Serwis.

 7. Użytkownik umieszczający treści na Forum ponosi za nie pełną odpowiedzialność.

 8. Operator zastrzega po swojej stronie prawo do usunięcia (zarówno całości jak i części) wypowiedzi na Forum, jak również nazwy Użytkownika.

 9. Zabronione jest umieszczanie na Forum:

  1. treści umyślnie wprowadzających w błąd osoby, które oczekują pomocy lub odpowiedzi na pytania związane z Serwisem,

  2. treści o charakterze reklamowym, spammingu bądź reklamujących inne strony WWW lub zawierające oferty zawarcia jakiejkolwiek umowy, w szczególności umowy świadczenia usług,

  3. wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych, obscenicznych, sprzecznych z powszechnymi zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania,

  4. wszelkich instrukcji i porad związanych z łamaniem obowiązującego prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej,

  5. publikacji i materiałów, których umieszczenie na Forum narusza prawa osób trzecich, w szczególności danych osobowych, teleadresowych oraz korespondencji, poczty elektronicznej lub treści rozmów telefonicznych bez zgody osób zainteresowanych,

  6. treści dublujących tematy wypowiedzi,

  7. innych treści naruszających obowiązujące przepisy prawa.

 10. Operator zastrzega sobie prawo czasowego lub nieograniczonego w czasie zablokowania Użytkownikowi prawa do uczestnictwa na Forum.

§ 12

Zastrzeżenia

 1. Niedozwolona jest publikacja Projektów ub Ofert, których treść jest nieprawdziwa, niezgodna z obowiązującym prawem bądź dobrymi obyczajami, wpływa negatywnie na wizerunek Operatora, narusza warunki Regulaminu, godzi w interesy Operatora lub też narusza dobra osobiste osób trzecich.

 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych Projektów lub Ofert i ewentualne szkody nimi spowodowane oraz zastrzega sobie prawo do zamknięcia Sesji i/lub zablokowania Konta, bez prawa żądania z tego tytułu przez Użytkownika prawa do jakiegokolwiek odszkodowania czy zwrotu opłaty /opłat.

 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji w publikowanym Projekcie lub Ofercie oraz nieprzestrzeganiem przez nich warunków Regulaminu lub Polityki Ochrony Prywatności. Operator zastrzega sobie w takich sytuacjach prawo zamknięcia takiej Sesji i/lub zablokowania Konta.

 4. Zamknięcie Sesji z powodu niezgodności publikowanego Projektu z postanowieniami Regulaminu nie powoduje zwrotu kosztów poniesionych w związku z jej otwarciem.

 5. Operator zastrzega sobie prawo do zawiadomienia organów ścigania w przypadku podejrzenia, że zgłoszone przez Klienta zapotrzebowanie na usługę posłuży do celu przestępczego lub w każdym innym przypadku podejrzenia, że Użytkownik dopuszcza się przestępstwa ściganego z urzędu.

 6. Zabronione jest zamieszczanie następujących Projektów lub Ofert:

  1. zawierających treści promujące serwisy internetowe prowadzące konkurencyjną działalność w stosunku do Operatora.

  2. zawierających:

   • zachęty do współpracy przy tworzeniu tzw. łańcuszków czy piramid

   • treści mające na celu poszukiwanie klientów, kontaktów biznesowych poza Serwisem,

   • treści niejasnych, ironicznych oraz obraźliwych,

   • treści reklamowych, w tym zachęty do zapoznania się i skorzystania z oferty handlowej Użytkownika poza Serwisem,

   • linków do innej strony www, na której są opisane zasady przyszłej współpracy,

   • oferty stałej pracy,

   • zachęty do składnia ofert drogą mailową lub telefoniczną poza Serwisem.

 7. Zabronione jest wykorzystywanie mechanizmów mogących zakłócić innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu, w szczególności zabronione jest:

  1. zakłócanie i manipulowanie procesem składania Ofert przez Użytkowników,

  2. automatyczne przekierowanie osoby przeglądającej publikowany Projekt lub Ofertę na inną stronę internetową, chyba że Zleceniodawca skorzysta z płatnej opcji "opt-out"

  3. wprowadzanie jakichkolwiek modyfikacji stałych elementów stron Serwisu,

  4. odczytywanie lub generowanie przez Użytkownika plików typu "cookies",

  5. tworzenie mechanizmów służących automatycznemu otwieraniu nowych okien przeglądarki (lub okien dialogowych), w momencie otwierania lub opuszczania stron Serwisu,

  6. wczytywanie i umieszczanie w Sesjach jakichkolwiek witryn, nie związanych z oczekiwaną usługą,

  7. "śledzenie" lub "podsłuchiwanie" innych Użytkowników, w szczególności poprzez zdalne instalowanie na komputerach innych Użytkowników programów komputerowych bez ich wiedzy i zgody.

 8. Zabronione jest umieszczanie reklamy w Serwisie poza miejscem wyraźnie wskazanym przez Operatora. Reklama umieszczona przez Użytkownika, w tym Użytkownika anonimowego, poza miejscem wyznaczonym przez Operatora, będzie przez Operatora usuwana.

§ 13

Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Operatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie.

 4. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Operator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 2 tygodni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

 5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika składającego reklamację. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika.

§14

Zasady Żądania Zwrotów i Anulowania Zleceń

 1. Aby anulować Projekt (lub Ofertę) lub zażądać zwrotu, Użytkownik musi najpierw złożyć Formularz Anulowania lub Formularz Żądania Zwrotu, które dostępne są w zakładce Workroom. Druga strona Projektu (lub Oferty) będzie miała wówczas 5 dni kalendarzowych („Okres Akceptacji”) na zatwierdzenie żądania Użytkownika lub wniesienie Wniosku o Rozstrzygnięcie Sporu dostępnego w zakładce Workroom. Następnie Użytkownik jest zobowiązany do postępowania zgodnie z przedstawionym poniżej procesem.

 2. Formularz Anulowania.

  Jeśli użytkownik złoży Formularz Anulowania możliwy jest jeden z następujących scenariuszy:

  1. Jeśli druga strona zatwierdzi żądanie Użytkownika, Projekt (lub Oferta) zostaje anulowany.

  2. Jeśli druga strona złoży Wniosek o Rozstrzygnięcie Sporu w Okresie Akceptacji, to Użytkownik jest zobowiązany postępować zgodnie z zapisami Zasad Rozstrzygania Sporów Hourly Price lub Zasad Rozstrzygania Sporów Fixed Price, w zależności od rodzaju Projektu (lub Oferty).

  3. Jeśli druga strona nie złoży Wniosku o Rozstrzygnięcie Sporu w Okresie Akceptacji, to Projekt (lub Oferta) zostanie anulowany oraz: (1) wszelkie środki, którymi zasilone zostało Konto Oferty (lub wszystkie Konta Ofert w obrębie Projektu) zostaną zwrócone Zleceniodawcy do wysokości salda środków na Koncie Oferty (lub na wszystkich Kontach Ofert w obrębie Projektu); (2) Operator może zawiesić Konto drugiej strony.

 3. Formularz Żądania Zwrotu.

  Jeśli Wykonawca złoży Formularz Żądania Zwrotu, to żądanie takie będzie rozumiane jako zatwierdzone i Operator przeprowadzi zwrot środków zgodnie z instrukcjami zawartymi w żądaniu. Jeśli Zleceniodawca złoży Formularz Żądania Zwrotu, to możliwy jest jeden z poniższych scenariuszy:

  1. Jeśli Wykonawca zaakceptuje żądanie Zleceniodawcy co do części lub całości żądanej sumy, Operator przeprowadzi zwrot środków zgodnie z instrukcjami zawartymi w porozumieniu. W stosunku do niezaakceptowanej części zwrotu, Użytkownik zobowiązany jest do podporządkowania się Zasadom Rozstrzygania Sporów Hourly Price lub Zasadom Rozstrzygania Sporów Fixed Price, w zależności od rodzaju Projektu lub Oferty.

  2. Jeśli Wykonawca złoży Wniosek o Rozstrzygnięcie Sporu w Okresie Akceptacji, to Użytkownik zobowiązany jest do podporządkowania się Zasadom Rozstrzygania Sporów Hourly Price lub Zasadom Rozstrzygania Sporów Fixed Price, w zależności od rodzaju Projektu (lub Oferty).

  3. Jeśli Wykonawca nie złoży Wniosku o Rozstrzygnięcie Sporu w Okresie Akceptacji, to: (1) wszelkie środki, którymi zasilone zostało Konto Oferty (lub wszystkie Konta Ofert w obrębie Projektu) zostaną zwrócone Zleceniodawcy do wysokości salda środków na Koncie Oferty (lub na wszystkich Kontach Ofert w obrębie Projektu); (2) Operator może zawiesić Konto drugiej strony.

 4. Wcześniej rozliczone Projekty (lub Oferty).

  Możliwość zwrotu do Zleceniodawcy środków wcześniej wypłaconych Wykonawcy jest uzależniona od dostępności środków na koncie Wykonawcy. Operator nie obciąży konta bez uprzedniej autoryzacji od jego Użytkownika.

§15

Zasady Rozstrzygania Sporów Hourly Price

 1. Zastosowanie Rozstrzygania Sporów Hourly Price.

  W przypadku, gdy Anulowanie Projektu (lub Oferty) i Żądanie Zwrotu nie rozstrzygają problemu Użytkownika lub w przypadku jakichkolwiek innych nierozstrzygniętych kwestii związanych ze Pracami Rozliczanymi Godzinowo, Użytkownik zobowiązany jest podporządkować się procesom opisanym w niniejszych Zasadach, w zależności od rodzaju i statusu Projektu (lub Oferty) w procesie Sporu.

 2. Projekty Rozliczane Godzinowo bez użycia narzędzia WorkTracker.

  Aby rozpocząć proces rozstrzygania Sporu dla Prac Rozliczanych Godzinowo bez użycia WorkTracker, Użytkownik musi najpierw złożyć Wniosek o Rozstrzygnięcie Sporu w Workroom. Wniosek ten może zostać złożony w celu rozstrzygnięcia reklamacji lub w odpowiedzi na Żądanie Zwrotu lub Anulowania. Operator poinformuje druga stronę Sporu i wówczas zarówno Zleceniodawca, jak i Wykonawca będą mieli 3 dni robocze na rozstrzygnięcie Sporu między sobą i udokumentowanie osiągniętego porozumienia w Workroom. Operator zakończy proces Sporu, jeśli takie porozumienie nie zostanie złożone w oznaczonym powyżej czasie w Workroom. W przypadku Prac Rozliczanych Godzinowo bez użycia WorkTracker, Operator nie będzie w stanie zaoferować dalszej pomocy w rozstrzygnięciu Sporu.

 3. Projekty Rozliczane Godzinowo z użyciem WorkTracker.

  Aby rozpocząć proces rozstrzygania Sporu dla Projektu Rozliczanego Godzinowo z użyciem WorkTracker, Użytkownik zobowiązany jest do podporządkowania się procesom opisanym poniżej.

  1. Zleceniodawca kwestionuje udokumentowany czas pracy.

   Zleceniodawca ma prawo do odrzucenia czasu pracy udokumentowanego za pomocą Timesheet, jeśli w dobrej wierze dowodzi, że zrzuty z ekranu przedstawiane przez Wykonawcę w Workroom nie dokumentują pracy związanej z wymaganiami Projektu (Oferty) lub instrukcjami Zleceniodawcy. By skorzystać z tego prawa Zleceniodawca musi skorzystać z możliwości odrzucenia kwestionowanych zrzutów z ekranu w Okresie Akceptacji Timesheet. Po zakończeniu Okresu Akceptacji Timesheet, Operator automatycznie obciąży Zleceniodawcę za nie odrzucony czas pracy, a Zleceniodawca tym samym zrzeka się nieodwołalnie prawa do Wsparcia w Sporze dotyczącym danego czasu pracy.

  2. Jeśli Wykonawca w dobrej wierze uważa, że Zleceniodawca odrzucił udokumentowany czas pracy, który pozostaje w związku z wykonywanym Projektem (Ofertą) lub instrukcjami Zleceniodawcy, ma prawo do złożenia Wniosku o Rozstrzygnięcie Sporu w Workroom w ciągu pięciu dni od odrzucenia Timesheet przez Zleceniodawcę.

   Za cały czas pracy nie odrzucony przez Zleceniodawcę w Okresie Akceptacji Timesheet, Zleceniodawca jest zobowiązany wypłacić Wykonawcy wynagrodzenie do końca Okresu Akceptacji Timesheet. Jeśli Zleceniodawca nie dokona takiej płatności, Wykonawca ma prawo złożyć w Workroom Wniosek o Rozstrzygnięcie Sporu, dotyczący tego Projektu, w ciągu pięciu dni następujących po Okresie Akceptacji Timesheet.

  3. Wsparcie w Sporze.

   Jeśli Wykonawca bierze udział w Sporze dotyczącym zakwestionowania czasu pracy przez Zleceniodawcę w Pracach Rozliczanych Godzinowo z Użyciem WorkTracker, Operator określi według własnego uznania, czy podlegający kwestii spornej czas pracy jest związany z wymaganiami Projektu (Oferty) lub instrukcjami Zleceniodawcy udokumentowanymi w Workroom. Jeśli Operator zdecyduje, że sporny czas pracy należy uznać, obciąży Zleceniodawcę za odrzucony czas pracy i wypłaci wynagrodzenie Wykonawcy. Jeśli Wykonawca złoży Wniosek o Rozstrzygnięcie Sporu z powodu braku płatności za nie odrzucony przez Zleceniodawcę czas pracy, Operator obciąży Zleceniodawcę za nie odrzucony czas pracy i wypłaci wynagrodzenie Wykonawcy.

  4. Projekty naruszające postanowienia Regulaminu nie będą podlegały Wsparciu w Sporze.

 4. Każde porozumienie dotyczące Sporu musi zostać złożone i potwierdzone przez obie strony w Workroom.

 5. Niewłaściwie złożone wnioski.

  Wszystkie roszczenia, spory lub inne nieporozumienia pomiędzy Użytkownikami będącymi Stronami Kontraktu, których dotyczą postanowienia niniejszych Zasad, muszą być rozstrzygnięte w zgodzie z nimi. Wszelkie roszczenia lub wnioski, które naruszają postanowienia niniejszych Zasad będą uznane za niewłaściwie złożone i Operator będzie miał prawo do podjęcia właściwych działań, z uwzględnieniem zablokowania / usunięcia Konta Użytkownika, który się tego naruszenia dopuścił. Jeśli Użytkownik wniesie roszczenie sprzeczne z postanowieniami niniejszych Zasad, Strona Przeciwna będzie miała prawo do dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów prawnych do wysokości $2000, z zastrzeżeniem, że Strona Przeciwna poinformowała Stronę Inicjującą o niewłaściwie złożonym wniosku, a Strona Inicjująca nie wycofała wniosku w trybie natychmiastowym.

 6. Chargeback.

  Zleceniodawca niniejszym wyraża zgodę i potwierdza, że jeśli jakikolwiek transfer środków z Konta Oferty i przekazanie ich Wykonawcy będzie wynikało z postanowień Regulaminu, to LancerHub jest w pełni uprawniony do podjęcia takich działań. LancerHub jednocześnie zastrzega, że odzyskanie wspomnianych środków może nie być możliwe i że Operator nie będzie za to odpowiedzialny. Z tego względu, i w zgodzie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz wynikającymi z niego zobowiązaniami stron, Zleceniodawca nie będzie żądał od dostawcy swojej karty kredytowej, banku lub procesora płatności zwrotu jakiejkolwiek przekazanej Wykonawcy kwoty. Zamiast tego Zleceniodawca jest zobowiązany do postępowania w myśl powyższych Zasad w przypadku, gdy uważa, że jest uprawniony do zwrotu środków od Wykonawcy lub postępowania zgodnie z niniejszym Regulaminem w przypadku, gdy uważa, że jest uprawniony do zwrotu środków od Operatora.

  Żądanie zwrotu (chargeback) naruszające powyższe postanowienia będzie traktowane jako naruszenie postanowień Regulaminu oraz powyższych Zasad. Jeśli Użytkownik dopuści się takiego naruszenia, Operator będzie miał prawo do wniesienia sporu i odwołania się od takiego żądania zwrotu, a także do podjęcia akcji dozwolonych Regulaminem, z uwzględnieniem obciążenia Zleceniodawcy kosztami zwrotu, kosztami prawnymi, kosztami manipulacyjnymi oraz dodatkowymi kosztami administracyjnymi w wysokości $2000, którą to sumę Zleceniodawca niniejszym uznaje za rozsądną i adekwatną.

§16

Zasady Rozstrzygania Sporów Fixed Price

 1. Definicje i kluczowe daty.

  Arbitraż – proces prowadzący do rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Użytkownikami Serwisu, w którym decyzję rozstrzygającą sporne kwestie podejmuje wyznaczony przez Serwis Arbiter. Opłata Arbitrażowa – opłata na rzecz Operatora za prowadzenie procedury arbitrażu. Data Naruszenia – termin określający początek naruszeń umowy i/lub Regulaminu. Data Końcowa Wsparcia w Sporze – termin, do którego Operator udziela stronom wsparcia w ramach sporu.

 2. Rozstrzygnięcie Sporu.

  W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy Użytkownikami związanego z Pracami Fixed Price, Użytkownik może skorzystać z oferowanej przez Serwis procedury Rozstrzygnięcia Sporu. W tym celu, Użytkownik musi złożyć Wniosek o Rozstrzygnięcie Sporu w ciągu 30 dni od Daty Naruszenia. W tym momencie Użytkownik staje się Stroną Inicjującą i rozpoczyna proces Rozwiązania Sporu. Jeśli Użytkownik nie złoży Wniosku o Rozstrzygnięcie Sporu w ciągu powyższego okresu, tym samym zrzeka się nieodwołalnie jakichkolwiek praw do wnoszenia roszczeń względem Serwisu i do Arbitrażu oferowanego przez Serwis. Użytkownikowi przysługują natomiast wszelkie prawa do rozstrzygania sporów z innymi Użytkownikami w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

  Jeśli Strona Inicjująca we właściwy sposób zainicjuje Spór w Serwisie, Strona Przeciwna ma 3 dni robocze na złożenie Odpowiedzi. Odpowiedź oznacza: (1) jeśli Stroną Przeciwną jest Zleceniodawca, że nie otrzymał on wszystkich Rezultatów Projektu, wymaganych dla dokonania płatności zgodnie z postanowieniami Kontraktu lub (2) jeśli Stroną Przeciwną jest Wykonawca, że dostarczył on wszelkie Rezultaty Projektu wymagane dla dokonania płatności zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

  Jeśli Strona Przeciwna nie dostarczy Odpowiedzi w ciągu 3 dni roboczych do Serwisu, Operator powiadomi Stronę Przeciwną o żądaniu Odpowiedzi. Jeśli Strona Przeciwna nie odpowie na żądanie Operatora w ciągu 2 dni roboczych, to Spór między Stronami zostanie rozstrzygnięty w sposób przewidziany we Wniosku o Rozstrzygnięcie Sporu.

  Jeśli nie pozostały żadne środki na Koncie Oferty przypisanym do Projektu (Oferty), którego dotyczy Spór lub nie został złożony wniosek o Wsparcie w Sporze do Daty Końcowej Wsparcia w Sporze, Operator nie będzie mógł zaoferować dalszego Wsparcia w Sporze. Jeśli Strony Sporu nie dojdą do porozumienia w ciągu 3 dni roboczych, wówczas Operator zaoferuje im możliwość komunikacji poza regulacjami Zasad opisanych w tej sekcji i zamknie Spór.

 3. Wsparcie w Sporze.

  Wsparcie Operatora jest możliwe tylko wtedy, gdy na koncie Konto oferty przypisanym do Projektu, którego dotyczy Spór, wciąż są dostępne środki lub gdy wniosek o Wsparcie w Sporze został złożony przed Datą Końcową Wsparcia w Sporze. Operator oferując Wsparcie w Sporze będzie działał wyłącznie jako neutralny mediator i nie będzie z tego tytułu miał żadnych dalszych zobowiązań. Operator nie będzie osądzał istoty Sporu, ani nie będzie dokonywał żadnych zasądzeń z nim związanych. Operator nie jest także upoważniony do dawania jakichkolwiek rekomendacji czy gwarancji Stronom Sporu lub co do jego wyniku.

 4. Operator w drodze kooperacji pomiędzy stronami sporu przedłoży stronom propozycję porozumienia. Każde porozumienie rozstrzygające Spór musi być złożone w Workroom i potwierdzone przez obie Strony.

 5. Arbitraż.

  Każda Strona Kontraktu ma prawo do żądania Arbitrażu. Użytkownik ma prawo do żądania Arbitrażu tylko do Daty Końcowej Wsparcia w Sporze. Arbitraż będzie przeprowadzony przez neutralna trzecią stronę (Arbitra), którą Operator wybierze i zaangażuje według własnego uznania. Zgodnie z postanowieniami niniejszych Zasad, jeśli Użytkownik domaga się Arbitrażu, Strona Przeciwna zobowiązuje się do poddania rezultatowi tego Arbitrażu.

  Użytkownik wyraża zgodę, że w przypadku żądania Arbitrażu uiści Opłatę Arbitrażową na rzecz Operator w wysokości $199.

  Jeśli zarówno Wykonawca, jak i Zleceniodawca nie zażądają Arbitrażu dla nierozstrzygniętego Sporu do Daty Końcowej Wsparcia w Sporze, zostanie to uznane przez Operator za podstawę do zwrotu środków z konta Konto oferty do Zleceniodawcy.

  Użytkownik zgadza się, że wszelkie rozstrzygnięcia i zasądzenia wynikające z Arbitrażu są ostateczne, wiążące i mogą zostać wniesione i egzekwowane przez sąd właściwej jurysdykcji oraz że w przypadku dostarczenia decyzji o zasądzeniu przez Arbitra do Operatora, Operator będzie miał prawo traktować takie zasądzenie jako rozstrzygające i postępować w zgodzie z jego postanowieniami.

 6. Niewłaściwie złożone wnioski podlegają zasadom opisanym w §16 ust. 5 powyżej.

 7. Chargeback. Wszystkie żądania zwrotu podlegają zasadom opisanym w §16 ust. 6 powyżej.

 8. Koszty operacyjne.

  Wszystkie zasądzenia, zwroty i przekazania środków, będące przedmiotem powyższych zasad, podlegają opłatom serwisowym, prowizjom i opłatą z tytułu procesowania płatności na normalnych zasadach, jakie opisano w sekcji 6 niniejszego Regulaminu.

 9. Nadużycia.

  Wykonawców i Zleceniodawców wiąże umowa, którą kształtują w procesie składania ofert i negocjacji. Obie strony zobowiązują są mocą umowy do rzetelnego wypełnienia jej postanowień w ustalonych terminach.

  W przypadku podejrzenia zgłoszenia nadmiernej liczby żądań Arbitrażu lub zainicjowania nadmiernej liczby wniosków innego rodzaju, Operator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia audytu Konta Użytkownika pod kątem działania na szkodę Serwisu, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika. Jeżeli wynik audytu będzie wskazywał na nierzetelne wypełnianie obowiązków umów z kontrahentami, nieuczciwe praktyki, naruszanie zasad współżycie społecznego lub działanie na szkodę innych kontrahentów – Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub usunięcia konta Użytkownika. Wszelkie Spory zgłoszone i istniejące przed zawieszeniem / zamknięciem Konta Użytkownika będą jednak wciąż podlegały postanowieniom niniejszego Regulaminu.

§17

Zmiany Regulaminu

 1. Operator zastrzega po swojej stronie wyłączne prawo zmiany Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności i uruchomienia nowej wersji usług świadczonych w ramach Serwisu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia na Serwisie zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Sesje otwarte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 2. W momencie wejścia w życie zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony o takich zmianach drogą mailową. Jeżeli Użytkownik nie będzie się zgadzał na korzystanie z Serwisu po dokonanej aktualizacji Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności lub usług świadczonych w ramach Serwisu będzie mógł w każdej chwili skorzystać z możliwości zamknięcia swojego Konta w Serwisie.

§ 18

Prawo właściwe i spory

 1. W granicach określonych przez prawo, prawem właściwym dla usług świadczonych przez Operatora dla Użytkowników w ramach Serwisu jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2011 r. Użytkownik oświadcza poprzez Rejestrację, że zapoznał się i zrozumiał Regulamin i Politykę Ochrony Prywatności i tym samym wyrażą zgodę na zapisy Regulaminu i Polityki Ochrony Prywatności i będzie się do nich stosował.

 3. Przystąpienie i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z zapoznaniem się, wyrażeniem zgody na poniższe zapisy zawarte w niniejszym Regulaminie Użytkownika oraz w powiązanych z nim dokumentach (Polityka Ochrony Prywatności).

§ 19

Załączniki

Regulamin zawiera następujące załączniki, które stanowią jego integralną część:

Załącznik nr 1: Polityka Ochrony Prywatności

Załącznik nr 2: Cennik

§ 20

Ważność

Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.